top of page
Modern Office

Användarvillkor Uppdragsgivare

Denna webbplats och tjänst tillhandahålls av ZAZY AGENCY AB (”TopChoice”) med organisationsnummer 559351-4788. Det finns många sätt att använda TopChoice på; du kan skicka en offertförfrågan, lämna en recension eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. För att vår marknadsplats ska vara trevlig och säker har vi användarvillkor och regler. Oavsett hur du använder TopChoice, är följande användarvillkor gällande.

Kostnad

Det är helt gratis att skicka en offertförfrågan, lämna en recension om ett företag eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Användning

Genom att skicka en offertförfrågan eller lämna en recension godkänner du att TopChoice skickar dina kontaktuppgifter till företag som är anslutna till TopChoice och som matchar din förfrågan. Det är inte tillåtet att skicka oseriösa eller påhittade förfrågningar. Det måste finnas ett verkligt behov av hjälp.

Recensioner från kunder är en central del av vår tjänst och det är därför av yttersta vikt att säkerställa att recensioner om våra anslutna företag inte är fabricerade. Vi kan därför kräva att du bevisar att du har använt företaget i fråga, exempelvis genom att skicka in en bild på kvitto/faktura (eller liknande) innan recensionen publiceras.

Ej bunden

Den som gör en förfrågan på TopChoice är inte bunden att anlita ett företag från TopChoice. Men det är viktigt att förfrågan är seriös och baseras på ett reellt behov av hjälp, det är inte tillåtet att göra falska eller oseriösa förfrågningar.

Missbruk

Det är inte tillåtet att förtala någon person eller företag, eller att skriva olagliga eller oetiska saker i en förfrågan eller omdöme på TopChoice. Missbruk kommer att anmälas och överträdelse kan innebära att användarkontot spärras utan förvarning.

Erhållna svar

TopChoice ger ingen garanti för antalet svar som genereras av en förfrågan. Vi kan inte heller garantera relevansen i de svar som kommer. Vi matchar förfrågningar med företag baserat på val av kategorier och region. Vi ställer krav på att anslutna företag följer våra villkor och regler.

Användarens ansvar

Det är användarens ansvar att utvärdera, kontrollera och anlita entreprenören på TopChoice.

Oseriösa företag

Oseriösa företag och företag som bryter mot villkor och regler på TopChoice ska anmälas till kundtjanst@topchoice.se och kan därefter komma att stängas av från TopChoice.

TopChoices ansvar

Användare på TopChoice sluter avtal direkt med utföraren. TopChoice har ingen del i detta avtal utan underlättar endast kommunikationen mellan dessa parter. TopChoice tar inte ansvar och lämnar inga garantier för produkter och arbeten som utförs av företag som förmedlats via tjänsten. TopChoice kan ej ställas till svars för skada som uppstått i samband med ett uppdrag. Vid problem, exempelvis bedrägeri och stöld, ska tvisten hanteras direkt mellan användare och anlitat företag.

Topchoice Integritetspolicy och hantering av personuppgifter

Här presenteras vår policy för hantering av personuppgifter. Vi informerar om vilken typ av personuppgifter som vi samlar in om dig när du interagerar med oss, Topchoice (org.nr. 559351-4788, St Eriksgatan 121, Stockholm), samt varför vi gör det.

När du använder våra tjänster och interagerar med oss, lämnar du personlig information till oss. Vi använder denna information för att ge dig förslag och eventuella försäkringsalternativ. Dessutom använder vi informationen för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Vi värnar om din integritet och vi arbetar hårt för att skydda dina uppgifter och hantera din information på ett varsamt och försiktigt sätt.

Vad innebär begreppet "personuppgifter"?

När vi talar om personuppgifter menar vi information som på direkt eller indirekt sätt kan kopplas till dig som individ (t.ex. ditt namn, din e-postadress eller telefonnummer).

För oss är det viktigt att du tydligt förstår vilka uppgifter vi samlar in om dig och hur vi använder dem. Därför innehåller denna policy detaljerad information om all behandling av dina uppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), andra tillämpliga lagar och föreskrifter från myndigheter. Vi uppdaterar vår hemsida med all relevant information kring behandlingen av dina personuppgifter.

Vi samlar in personuppgifter som är relevanta för den relation vi har med dig och de tjänster du använder. Detta kan inkludera allmän information som hjälper oss att identifiera dig som användare och hantera betalningar. Vi kan också samla in personlig information som namn, kontaktuppgifter, marknadsföringspreferenser, personnummer, folkbokföringsadress, finansiell information och kontouppgifter. Dessa uppgifter hjälper oss att ge bättre service genom våra kommunikationskanaler, kommunicera med dig och hantera olika typer av betalningar. Notera att inte alla dessa uppgifter är relevanta för alla användare, utan det är exempel på de typer av information som vi kan behandla.

Här nedanför finns exempel på de övriga personuppgifter som TopChoice hanterar, förutom allmän information.

Telefonsamtal och röstinspelningar

Vi spelar in samtal mellan dig och våra anställda och lyssnar på röstinspelningar som du har gjort till vår kundtjänst.

Byggnadsinformation

Vi behandlar information om byggnadens typ och egenskaper, fastighetens skick, byggnadens ålder och tillbehör, boende och hyresgäster, samt larm och låsskydd.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in data från olika källor beroende på din relation med oss. Vi kan inhämta information direkt från dig när du interagerar med oss via våra kommunikationskanaler som vår hemsida eller app. Vi använder också cookies när du besöker vår hemsida och använder vår app för att optimera din upplevelse av våra tjänster. Mer information om cookies finns på minacookies.se.

TopChoice samlar in personuppgifter från olika källor beroende på din relation med företaget. Här är några exempel på hur vi kan använda dessa uppgifter:

  • Förmedling och administration: vi behandlar personuppgifter för att kunna förmedla offerter och administrera tjänster som är kopplade till ditt engagemang hos TopChoice.

  • Hantera vår relation: vi använder personuppgifter för att identifiera dig som användare, kommunicera med dig och tillhandahålla relevant information.

  • Tillhandahållande av tjänster från partners: vi använder personuppgifter för att identifiera dig som användare, kommunicera med dig och tillhandahålla relevant information.

  • Verksamhetsutveckling: vi använder personuppgifter som inspelade telefonsamtal, röstinspelningar, bilder och videoinspelningar för att utveckla vår verksamhet, produkter och tjänster och genomföra marknadsundersökningar och andra analyser.

  • Marknadsföring: vi samlar in och analyserar personuppgifter, som beteende i vår app och på vår hemsida (inklusive geobaserad information) för att kunna skicka anpassade erbjudanden till dig. Vi säljer aldrig information om dig till någon utomstående tredje part.

  • Utredning och penningtvätt: vi använder personuppgifter för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering, för att förebygga, utreda och avvärja bedrägerier och hantera andra kommersiella risker.

  • Myndighetsrapportering: vi använder personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande rätt och att på begäran svara myndigheter när de har rätt att få del av uppgifter enligt lag.

  • Upprättande av statistik: vi använder personuppgifter för att ta fram statistiskt underlag för våra riskbedömningar och försäkringsprodukter.

Vi strävar efter att skydda din integritet genom att kryptera dina personuppgifter och vidta lämpliga tekniska, rättsliga och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den längre tid som krävs enligt gällande lag. Om du önskar att dina uppgifter raderas kan du när som helst begära detta. Om vi använder någon annan part utanför TopChoice för att behandla personuppgifter för vår räkning, ansvarar vi för att det utförs med omsorg och i enlighet med Dataskyddsförordningens krav för personuppgiftsbiträden.

Hur vi delar personuppgifter

Vi på TopChoice använder sekretess beträffande information rörande alla användare, och krypterar all känslig information.

I vissa fall kan vi dock överföra personuppgifter till andra parter men endast när det finns ett lagligt stöd för sådan överföring eller att berörda individer samtyckt till detta.

Behandling av personuppgifter som sker genom personuppgiftsbiträden utgör inte en sådan överföring utan anses ske inom ramen för TopChoices kontroll.

Beroende vilka av våra tjänster och produkter du använder kan dina personuppgifter komma att överföras till eller behandlas av:

Myndigheter och nämnder – vi tillhandahåller uppgifter till myndigheter och nämnder när vi är skyldiga att tillhandahålla informationen för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att tillvarata våra intressen i ett rättsligt förfarande; Tjänsteleverantörer – vi kan även komma att dela dina uppgifter med andra tjänsteleverantörer inom ramen för t.ex. vår offerttjänst; IT-leverantörer – vi kan komma att använda vissa specialistleverantörer för analys, underhåll och utveckling av TopChoices IT- och kommunikationssystem.

 

Överföring av uppgifter utanför EES

Dina personuppgifter lagras inom den Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). På grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen kan vi i begränsad omfattning komma att överföra eller tillåta åtkomst av uppgifter utanför EU/EES.

Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information försiktigt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder från ett land utanför EU/EES, till exempel beträffande molntjänstleverantörer med verksamhet i USA. All sådan överföring sker med tillämpning av Dataskyddsförordningen bestämmelser och med TopChoices säkerställande av din integritet.

TopChoice och dina rättigheter till dina uppgifter

För TopChoice är det viktigt att alltid behandla dina personuppgifter på ett lagligt, öppet och transparent sätt, samt att se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan se viss information om dina uppgifter på din profil. Om du vill ha mer information kan du begära en kopia av de personuppgifter som behandlas om dig genom att skicka ett mail till kundtjanst@topchoice.se. Du har också rätt att få mer information om hur dina personuppgifter behandlas. Innan du får tillgång till informationen kommer vi att bekräfta din identitet.

Du har alltid rätt att begära rättelse av eller radering av information som du anser är felaktig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter raderas om det inte finns någon laglig grund för vår behandling. Du kan också i vissa fall begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Viss information kan undantas från din rätt till radering enligt tillämplig lag. På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till oss överföras direkt till ett annat företag, om det är tekniskt möjligt. Du har också rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter granskad.

Vem du kan kontakta

TopChoice är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. TopChoice har också utsett en dataskyddsombudsman för personuppgiftsbehandlingen.

Du har rätt att enligt tillämplig lag begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, att invända mot personuppgiftsbehandling samt till dataportabilitet. Du har rätt till detta utan kostnad. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t.ex. på grund av att de görs mycket ofta) kan TopChoice ta ut en administrativ avgift, men du kommer i så fall att meddelas om detta i förväg.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på info@topchoice.se eller vår dataskyddsombudsman, Magnus Hermansson (magnus@topchoice.se).

Om du vill skicka ett brev går det också bra, skicka i så fall brevet till:

TopChoice AB, Dataskyddsombudet, St eriksgatan 121, Stockholm.

 

Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha kontaktat oss kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och lämna in en klagomålsanmälan.

Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

bottom of page