top of page
Modern Office

Användarvillkor Tjänsteföretag

Villkor och regler för våra företagskunder på TopChoice

TopChoice är en webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar att hitta tjänsteföretag. Företag som vill bli medlemmar (också benämnte som"Partners") på TopChoice accepterar våra allmänna villkor och accepterar att bli fakturerar i efterhand för de uppdrag medlemmen låser upp. Alla medlemmar erhåller en bevakningsprofil och en profilsida som fungerar som marknadsfönster för företaget.

 

För att bli medlem på TopChoice måste man vara företagare eller frilansare kopplad till ett godkänt egenanställningsföretag. Företaget eller egenanställningsföretaget måste ha F-skatt och momsregistrering och får inte ha betydande eller gamla skulder hos Kronofogden. Medlemmarna måste följa tillämpliga lagar och utföra sålda tjänster på ett fackmannamässigt sätt. TopChoice förbehåller sig rätten att neka ett företag eller en frilansare medlemskap. Medlemmar som jobbar genom egenanställningsföretag har endast rätt att kontakta kunder inom vissa branscher/kategorier.

Ansvar och information

Som medlem är det ditt ansvar att se till att du har uppgett en korrekt e-postadress till TopChoice. Om du uppger en felaktig e-postadress, har full inkorg, spamfilter eller en inaktiv e-postadress så ansvarar inte TopChoice för problem som uppstår. Men de kommer att försöka hjälpa dig att lösa problemen så gott de kan. Om du ändrar din e-postadress är det ditt ansvar att informera TopChoice.

Du ansvarar också för att informera TopChoice om du vill utöka din bevakning till en annan geografi eller bransch än vad som initialt avtalats. Dessa förändringar kan leda till en prisförändring. Men du får inte ge vilseledande eller felaktig information, som att exempelvis uppge att du tillhör ett annat företag. TopChoice ställer krav på att medlemsprofilerna är korrekta och etiska. Profiler med stötande innehåll, oseriösa eller vilseledande budskap, överdrivna uppgifter eller påståenden är inte tillåtna. TopChoice har rätt att avgöra när en medlemsprofil bryter mot reglerna och kan plocka bort företaget utan förfrågan.

 

TopChoice är inte ansvariga för avtal eller transaktioner mellan användare (slutkund) och medlemsföretag. De tillhandahåller bara en plattform där företag kan hitta, skicka offerter och skriva avtal med slutkunder. TopChoice ansvarar inte för eventuella brister, skador eller tvister som kan uppstå som en följd av dessa kontakter, offerter eller avtal som skapats genom deras system.

TopChoice tar inte ansvar för tekniska störningar i tjänsten och är inte skyldiga att ersätta skada som kan härröra till uteblivna eller fördröjda matchningar av offertförfrågningar och företag. De ger inte heller någon ersättning om de behöver ändra medlemsprofilen på grund av att den inte följer TopChoices regler. TopChoice är inte skyldiga att lämna ersättning till följd av felaktiga uppgifter, skrivfel, förlust eller förvanskning av data på deras hemsida.

Priser

Vad ett uppdrag kostar (och vad företaget/medlem betalar) bestäms av TopChoice Kundtjänst i samband med att TopChoice granskar uppdraget. Uppdraget sätts som Small, Medium eller Large vilket styr kostnaden per uppdrag för den partner som låser upp uppdraget. 

Priset framgår alltid för partner (medlem) i samband med upplåsning av kontaktuppgifter. Om företaget väljer att köpa uppdrag eller teckna tilläggstjänster utöver vad avtalet specificerar sker detta till det pris som framgår vid köpet på uppdragssidan. Alla priser avseende TopChoice tjänster är exklusive svensk lagstadgad moms.

Betalning och saldo

Betalning sker mot faktura. Vid försenad betalning utgår krav på lagstadgad kostnad för betalningspåminnelse (60 kr) och i tillämpliga fall även inkassokrav (180 kr). Vid sen fakturabetalning förbehåller sig ZAZY Agency AB rätten att hålla inne tjänsten tills betalning erlagts. Faktura levereras med post eller som e-post. För pappersfaktura tas för närvarande ut en avgift på 25 kr exklusive moms, och för faktura via e-post 10 kr exklusive moms. Eventuella uppkomna avgifter, till följd av sen betalning etc, kan komma att avräknas från medlemmens saldo.

Uppsägnings- och bindningstid

TopChoice innefattar inte några bindningstider eller startavgifter. TopChoice tar betalt per upplåst uppdrag, vilket framkommer vid varje enskilt uppdrag. 

Uppsägning, överföring av avtal och återbetalning

En part kan säga upp detta avtal om den andra parten hamnar i konkurs, begär ackordsförhandling, går i likvidation eller på annat sätt anses ha blivit insolvent.

Det finns ingen återbetalning av inbetalda pengar. Om ett medlemsföretag utesluts, upphör alla avtal omedelbart och kunden har inte rätt till återbetalning eller ersättning. Om kunden utesluts är kunden inte skyldig att fullfölja någon bindningstid eller uppsägningstid.

TopChoice har rätt att överföra detta avtal mellan TopChoice och det anslutna medlemsföretaget inklusive, men inte begränsat till, alla eller delar av de relaterade rättigheterna och/eller skyldigheterna till en tredje part. Medlemsföretaget kan inte överföra avtalet eller de relaterade rättigheterna och skyldigheterna till en tredje part.

Lagen om konsumenträttigheter "ångerrätt" är inte tillämplig mellan två företag och kan därför inte användas som skäl för att säga upp ett ingånget avtal.

TopChoice har rätt att löpande kontrollera medlemsföretag och utesluta de som inte uppfyller de grundläggande kraven (§2). TopChoice samlar kontinuerligt in omdömen och feedback från sina användare. TopChoice förbehåller sig rätten att omedelbart utesluta ett företag som vid upprepade tillfällen missköter sig genom att exempelvis visa dåligt omdöme, hota uppdragsgivare, missköta sitt åtagande, utföra arbeten av låg kvalitet, bryta mot TopChoices allmänna villkor och regler, eller på annat sätt agera på ett sätt som kan uppfattas som stötande för andra.

Avslut och tidig uppsägning av avtal

Ett anslutet företag kan när som helst begära att bli borttaget från www.topchoice.se. Om företaget begär det kommer TopChoice att ta bort all synlig information om företaget, till exempel företagets profil och eventuella namn i företagskatalogen. Men det anslutna företaget måste fortfarande fullgöra sina ekonomiska åtaganden enligt gällande avtal. Vid tidig uppsägning har TopChoice rätt att fakturera det anslutna företaget motsvarande återstående avtalsvärde. Ett uteslutet företag har inte rätt till ekonomisk kompensation eller skadestånd.

Upphovsrätt och personuppgifter.

Alla rättigheter till texter och bilder som finns i en medlemsprofil överförs till ZAZY AGENCY AB. Alla rättigheter som är kopplade till en uppdragsförfrågan, inklusive kontaktuppgifter, beskrivningar och bilder, är exklusiva för ZAZY AGENCY AB. Det är inte tillåtet att kopiera eller sprida information från uppdragsförfrågningar utan ZAZY AGENCY AB:s tillstånd eftersom det är ett brott mot upphovsrätten. Upphovsrätten kan inte kringgås genom att exempelvis omformulera en beskrivning. Om någon överträder denna punkt, t.ex. genom att sälja uppdragsförfrågningar till en tredje part eller använda uppdragsförfrågan på en annan webbplats än www.topchoice.se, kommer företaget omedelbart att bli uteslutet från tjänsten och bli skyldigt att betala skadestånd på fem (5) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) för direkt och indirekt skada.

För att skapa en medlemsprofil hos TopChoice krävs vissa person- och företagsuppgifter. TopChoice sparar och använder dessa uppgifter för att kunna fullgöra åtagandet gentemot det anslutna företaget. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har medlemsföretaget rätt att begära information som TopChoice har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan medlemsföretaget begära att informationen rättas eller tas bort. Kontakta kundtjänsten på kundtjanst@topchoice.se vid sådana fall. TopChoice har rätt att publicera eventuella kundomdömen om medlemsföretaget.

 

Trygghetsgaranti

TopChoice erbjuder en trygghetsgaranti för sina medlemmar som innebär att de kan få tillbaka pengarna (i form av kredit) om de inte har kunnat lämna en offert. Garantin gäller i fall där uppdraget är felaktigt eller bristfälligt, om en annan leverantör redan har anlitats eller om uppdragsgivaren inte svarar trots flera försök. För att få krediten måste medlemmen göra en invändning inom 7 dagar efter köpet och ange vilket uppdrag det gäller samt orsaken till invändningen. Uppdraget får inte heller vara äldre än 5 dagar vid köptillfället (om det inte är första köpet av uppdraget). Om trygghetsgarantin missbrukas så förfaller rätten till kredit för medlemmen. De krediterade uppdragen kan användas som saldo och eventuella kuponger måste användas inom 30 dagar medan credits måste användas inom 90 dagar.

Ändrade villkor

TopChoice har rätt att ändra villkoren för sina tjänster över tiden på eget initiativ eller om lagar och förordningar kräver det. Användare informeras via e-post om omfattande förändringar. De aktuella reglerna och villkoren finns tillgängliga på TopChoice webbplats, och det är användarens ansvar att regelbundet läsa dem. Genom att fortsätta använda tjänsten anses användaren ha accepterat eventuella förändringar i regler och villkor. En medlem kan avregistrera sig från TopChoice genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjanst@topchoice.com.

Skadestånd

Handlingar som syftar till att skada TopChoice's tjänster, sprida personuppgifter, skada TopChoice's anseende eller på annat sätt agera illojalt mot TopChoice kan resultera i skadeståndsanspråk motsvarande fem (5) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, eller ett större belopp som motsvarar den faktiska skadan.

 

Tillämplig lag

ZAZY AGENCY AB är ett svenskt företag och svensk lag är tillämplig. Tvister mellan parterna med anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk lag.

Force Majeure

Både TopChoice och dess kunder kan befrias från ansvar för avtalsbrott om det orsakas av en "högre makt" eller annan oförutsägbar händelse som väsentligt påverkar avtalsutförandet.

Kakor (Cookies)

TopChoice använder kakor när du besöker deras webbplats. Kakor är små textfiler som sparas på din dator. TopChoice använder kakor för att du ska kunna använda deras tjänst på bästa sätt. Kakorna identifierar inte dig personligen, men de känner igen vilken webbläsare som används på den dator du använder. Kakorna innehåller inga virus och kan inte förstöra information på din dator. Du kan välja att avvisa kakor i din webbläsare.

bottom of page